بررسی Civic (CVC$)

نمودار دوره

نماد CVC$

- - -
گروه ارز دیجیتال
نسبت شارپ 31.268
آخرین نرخ 0.1
کمترین نرخ 0.1
بیشترین نرخ 0.9
به‌روز رسانی 1401/07/12
تاریخ عرضه 1399/08/21
ریزش (٪) 86.5
دوره (ماه) 22.7
تناوب (روز) 1.0

نرخ و حجم 90 روز آخر

تاریخ نرخ (﷼/$) حجم
1401/07/12 0.1 184,589
1401/07/11 0.1 870,595
1401/07/10 0.1 117,493
1401/07/09 0.1 2,297,505
1401/07/08 0.1 399,019
1401/07/07 0.1 5,173,121
1401/07/06 0.1 7,975,899
1401/07/05 0.1 310,660
1401/07/04 0.1 10,717,621
1401/07/03 0.1 4,360,772
1401/07/02 0.1 5,366,152
1401/07/01 0.1 8,680,054
1401/06/31 0.1 380,543
1401/06/30 0.1 287,290
1401/06/29 0.1 8,309,121
1401/06/28 0.1 788,837
1401/06/27 0.1 8,895,885
1401/06/26 0.1 3,390,706
1401/06/25 0.1 9,141,564
1401/06/24 0.1 6,954,586
1401/06/23 0.1 274,630
1401/06/22 0.1 621,327
1401/06/21 0.2 1,175,471
1401/06/20 0.2 9,815,231
1401/06/19 0.1 516,978
1401/06/18 0.1 8,777,135
1401/06/17 0.1 23,404,445
1401/06/16 0.1 930,618
1401/06/15 0.1 14,831,520
1401/06/14 0.1 4,575,707
1401/06/13 0.1 65,647
1401/06/12 0.1 2,928,852
1401/06/11 0.1 6,297,958
1401/06/10 0.1 8,686,385
1401/06/09 0.1 257,485
1401/06/08 0.1 8,168,121
1401/06/07 0.1 968,555
1401/06/06 0.1 6,961,400
1401/06/05 0.1 6,544,010
1401/06/04 0.1 19,455,685
1401/06/03 0.2 58,646,891
1401/06/02 0.1 468,450
1401/06/01 0.1 435,696
1401/05/31 0.1 7,514,536
1401/05/30 0.1 277,244
1401/05/29 0.2 536,358
1401/05/28 0.1 26,196,289
1401/05/27 0.2 24,213,002
1401/05/26 0.2 25,356,868
1401/05/25 0.2 8,666,405
1401/05/24 0.2 430,712
1401/05/23 0.2 483,986
1401/05/22 0.2 5,099,182
1401/05/21 0.2 10,927,212
1401/05/20 0.2 23,586,923
1401/05/19 0.2 8,900,752
1401/05/18 0.2 6,970,363
1401/05/17 0.2 4,531,785
1401/05/16 0.2 3,032,705
1401/05/15 0.2 256,655
1401/05/14 0.2 6,185,899
1401/05/13 0.2 7,431,408
1401/05/12 0.2 13,496,714
1401/05/11 0.2 1,668,146
1401/05/10 0.2 1,349,490
1401/05/09 0.1 226,501
1401/05/08 0.1 9,332,847
1401/05/07 0.1 9,480,036
1401/05/06 0.1 9,303,811
1401/05/05 0.1 4,517,911
1401/05/04 0.1 891,687
1401/05/03 0.1 265,920
1401/05/02 0.1 176,298
1401/05/01 0.1 5,836,031
1401/04/31 0.1 8,610,827
1401/04/30 0.1 7,385,824
1401/04/29 0.1 12,547,353
1401/04/28 0.2 12,050,104
1401/04/27 0.2 21,765,883
1401/04/26 0.1 4,039,546
1401/04/25 0.1 389,803
1401/04/24 0.1 5,981,816
1401/04/23 0.1 5,143,637
1401/04/22 0.1 222,477
1401/04/21 0.1 394,016
1401/04/20 0.1 1,554,222
1401/04/19 0.2 13,399,618
1401/04/18 0.1 272,975
1401/04/17 0.1 9,073,813
1401/04/16 0.1 5,612,514