بررسی صندوق س همای آگاه-ثابت (همای)

نمودار دوره

نماد همای

IRT1HOMA0008
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
نسبت شارپ 0.160
آخرین نرخ 10,179.0
کمترین نرخ 10,000.0
بیشترین نرخ 10,479.0
به‌روز رسانی 1402/06/27
تاریخ عرضه 1400/04/14
ریزش (٪) 2.9
دوره (ماه) 26.7
تناوب (روز) 2.0

نرخ و حجم 90 روز آخر

تاریخ نرخ (﷼/$) حجم
1402/06/27 10,179.0 90,353,524
1402/06/26 10,172.0 124,963,626
1402/06/22 10,160.0 122,350,880
1402/06/21 10,139.0 143,606,940
1402/06/20 10,132.0 115,567,862
1402/06/19 10,126.0 167,266,437
1402/06/18 10,120.0 178,391,862
1402/06/14 10,107.0 132,057,901
1402/06/13 10,086.0 442,587,769
1402/06/12 10,079.0 202,954,480
1402/06/11 10,074.0 126,101,897
1402/06/08 10,061.0 159,391,840
1402/06/07 10,046.0 138,500,440
1402/06/06 10,041.0 147,044,484
1402/06/05 10,033.0 230,066,129
1402/06/04 10,027.0 207,128,815
1402/06/01 10,014.0 216,855,734
1402/05/31 10,200.0 132,890,646
1402/05/30 10,194.0 109,156,967
1402/05/29 10,187.0 214,393,919
1402/05/28 10,181.0 94,789,193
1402/05/25 10,167.0 88,081,785
1402/05/24 10,155.0 111,162,943
1402/05/23 10,148.0 83,637,791
1402/05/22 10,142.0 132,743,151
1402/05/21 10,135.0 157,662,543
1402/05/18 10,122.0 118,494,218
1402/05/17 10,110.0 126,861,541
1402/05/16 10,103.0 101,552,840
1402/05/15 10,097.0 100,097,010
1402/05/14 10,090.0 149,584,487
1402/05/10 10,072.0 194,038,606
1402/05/09 10,059.0 132,881,382
1402/05/08 10,051.0 169,919,711
1402/05/07 10,046.0 98,638,305
1402/05/04 10,033.0 106,941,692
1402/05/03 10,020.0 115,389,933
1402/05/02 10,014.0 110,812,588
1402/05/01 10,007.0 192,494,898
1402/04/31 10,196.0 135,208,791
1402/04/28 10,183.0 95,918,678
1402/04/27 10,170.0 136,700,570
1402/04/26 10,164.0 125,264,989
1402/04/25 10,159.0 106,143,413
1402/04/24 10,151.0 100,382,563
1402/04/21 10,139.0 111,090,106
1402/04/20 10,126.0 130,984,473
1402/04/19 10,121.0 117,024,319
1402/04/18 10,114.0 96,121,593
1402/04/17 10,107.0 112,364,027
1402/04/14 10,095.0 95,615,991
1402/04/13 10,082.0 85,600,827
1402/04/12 10,075.0 116,588,589
1402/04/11 10,069.0 164,321,829
1402/04/10 10,064.0 129,857,094
1402/04/07 10,051.0 134,410,700
1402/04/06 10,039.0 93,735,679
1402/04/05 10,031.0 82,604,249
1402/04/04 10,025.0 148,071,866
1402/04/03 10,019.0 177,189,062
1402/03/31 10,191.0 191,726,152
1402/03/30 10,185.0 150,300,861
1402/03/29 10,179.0 85,046,134
1402/03/28 10,172.0 115,551,740
1402/03/27 10,166.0 112,664,924
1402/03/24 10,154.0 149,500,726
1402/03/23 10,141.0 252,532,184
1402/03/22 10,136.0 166,606,323
1402/03/21 10,130.0 129,168,007
1402/03/20 10,123.0 116,936,545
1402/03/17 10,111.0 169,246,486
1402/03/16 10,098.0 192,018,572
1402/03/13 10,087.0 99,164,900
1402/03/10 10,068.0 203,006,509
1402/03/09 10,055.0 124,999,714
1402/03/08 10,049.0 138,151,610
1402/03/07 10,044.0 118,427,218
1402/03/06 10,034.0 109,073,235
1402/03/03 10,024.0 142,158,235
1402/03/02 10,012.0 158,888,855
1402/03/01 10,007.0 291,893,680
1402/02/31 10,187.0 288,176,985
1402/02/30 10,181.0 138,836,404
1402/02/27 10,169.0 186,308,535
1402/02/25 10,152.0 241,131,577
1402/02/24 10,144.0 303,922,909
1402/02/23 10,139.0 208,537,178
1402/02/20 10,127.0 226,815,245
1402/02/19 10,115.0 233,761,962
1402/02/18 10,109.0 254,439,896