بررسی ریل پردازسیر (حریل)

نمودار دوره

نماد حریل

IRO3HRLZ0006
گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
نسبت شارپ 0.801
آخرین نرخ 2,405.0
کمترین نرخ 507.2
بیشترین نرخ 9,195.6
به‌روز رسانی 1401/07/11
تاریخ عرضه 1394/12/22
ریزش (٪) 73.8
دوره (ماه) 78.6
تناوب (روز) 2.0

نرخ و حجم 90 روز آخر

تاریخ نرخ (﷼/$) حجم
1401/07/11 2,405.0 4,434,603
1401/07/10 2,420.0 4,420,925
1401/07/09 2,483.0 6,577,954
1401/07/06 2,627.0 7,144,845
1401/07/04 2,567.0 5,246,279
1401/07/02 2,489.0 8,106,096
1401/06/30 2,629.0 15,024,106
1401/06/29 2,765.0 31,200,522
1401/06/28 2,598.0 2,801,855
1401/06/27 2,684.0 4,916,436
1401/06/23 2,772.0 5,669,810
1401/06/22 2,829.0 4,586,146
1401/06/21 2,875.0 2,978,461
1401/06/20 2,892.0 5,719,265
1401/06/19 2,965.0 5,572,804
1401/06/16 3,047.0 4,812,317
1401/06/15 3,040.0 2,213,525
1401/06/14 3,050.0 3,650,619
1401/06/13 3,069.0 1,630,942
1401/06/12 3,066.0 4,268,475
1401/06/09 3,087.0 1,822,937
1401/06/08 3,079.0 2,321,686
1401/06/07 3,112.0 2,516,666
1401/06/06 3,102.0 1,769,156
1401/06/05 3,183.0 2,785,648
1401/06/02 3,177.0 3,668,564
1401/06/01 3,150.0 2,578,366
1401/05/31 3,101.0 2,874,371
1401/05/30 3,084.0 2,267,071
1401/05/29 3,110.0 2,906,938
1401/05/26 3,211.0 3,791,042
1401/05/25 3,229.0 2,787,219
1401/05/24 3,225.0 4,277,721
1401/05/23 3,231.0 3,658,796
1401/05/22 3,282.0 5,263,592
1401/05/19 3,186.0 4,744,519
1401/05/18 3,197.0 4,349,158
1401/05/15 3,180.0 6,460,325
1401/05/12 3,109.0 2,730,540
1401/05/11 3,095.0 3,687,162
1401/05/10 3,080.0 4,550,606
1401/05/09 3,024.0 5,549,665
1401/05/08 3,076.0 5,857,096
1401/05/05 3,106.0 2,825,845
1401/05/04 3,008.0 3,893,270
1401/05/03 2,986.0 7,474,590
1401/05/02 3,068.0 14,044,301
1401/05/01 3,080.0 0
1401/04/29 3,080.0 0
1401/04/28 3,080.0 11,760,484
1401/04/26 3,084.0 9,025,945
1401/04/25 3,213.0 5,777,478
1401/04/22 3,300.0 8,040,326
1401/04/21 3,162.0 5,435,368
1401/04/20 3,239.0 12,689,371
1401/04/18 3,310.0 7,700,169
1401/04/15 3,323.0 14,593,932
1401/04/14 3,267.0 14,588,617
1401/04/13 3,354.0 19,502,043
1401/04/12 3,442.0 9,217,792
1401/04/11 3,300.0 17,641,205
1401/04/08 3,378.0 33,652,093
1401/04/07 3,201.0 16,668,434
1401/04/06 3,046.0 5,013,607
1401/04/05 3,009.0 6,557,526
1401/04/04 3,019.0 6,623,894
1401/04/01 3,009.0 7,534,938
1401/03/31 3,011.0 8,461,329
1401/03/30 3,017.0 7,801,867
1401/03/29 2,996.0 6,903,343
1401/03/28 3,003.0 7,436,788
1401/03/25 3,018.0 8,177,012
1401/03/24 2,958.0 6,044,635
1401/03/23 2,955.0 11,058,221
1401/03/22 2,820.0 5,876,367
1401/03/21 2,829.0 4,706,573
1401/03/18 2,785.0 3,090,346
1401/03/17 2,754.0 4,481,400
1401/03/16 2,752.0 12,123,370
1401/03/11 2,915.0 9,326,362
1401/03/10 2,822.0 6,404,180
1401/03/09 2,774.0 10,509,363
1401/03/08 2,761.0 7,789,408
1401/03/07 2,838.0 6,948,740
1401/03/04 2,847.0 6,467,897
1401/03/03 2,804.0 12,934,041
1401/03/02 2,799.0 9,677,794
1401/03/01 2,840.0 14,967,789
1401/02/31 2,846.0 13,599,755
1401/02/28 2,922.0 12,942,171